MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

 MARDİN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izlemeye ve geleceğe ilişkin planlamanın yapılmasına yönelik mekanizmaları oluşturmak, geçici veya sürekli görevden ayrılmalarda hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlamaya yönelik devir ve teslim yönetimini belirlemek; hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yüretebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır.

 

Kapsam

 Madde 2-(1) Bu Yönerge, Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün hizmet alanlar, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığı Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 9-(1) Muhasebe Müdürlüğünün Görevleri

   a) Genel bütçeli dairelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

   b) Muhasebe birimleri arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere Defterdar tarafından verilecek görüş ve önerleri hazırlamak,

   c) Muhasebe Yetkililiği görevi ile ilgili Sayıştay'a hesap vermek, 

   ç) Mevzuatında Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde gelirlerin alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılmasıve belgelerin saklanması ile raporlanması işlemlerini yürütmek,

   d) İlgili mevzuatı gereğince, genel yönetim sektörü kapsamındaki kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesi işlemlerini yapmak.

(2) Servisler ve Görevleri

 a) Muhasebe Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşur:

   1. Bütçe Gelirleri Servisi

   2. Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Servisi

   3. Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Servisi

   4. Yapı Denetim İşlemleri Servisi

   5. Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Servisi

   6. Kişi Borçları Servisi

   7. Vezne Servisi